Международна дейност

Международната дейност на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е насочена към:

  • въвеждането и използването на иновативни практики и европейски стандарти, водещи до усъвършенстване на системата за качеството на обучение;
  • повишаване на мобилността на студенти и преподаватели чрез осъществяване на трайни връзки със страни от Европейския съюз и извън него за участие в международни програми, проекти и договори в областта на обучението, образованието и научноизследователската дейност.

За това допринася сътрудничеството с университети и колежи, учебни центрове, фермерски организации и др. от страни като Гърция, Германия, Дания, Холандия, Испания, Италия, Словакия, Словения, Румъния, Франция, Обединеното кралство, Турция, Австрия, Полша, Белгия и др.