БАКАЛАВЪР

ПРИЕМ

Кандидатите се явяват на конкурсен изпит - тест по „Агробизнес култура”. Изпитът започва в 9:00 часа на обявените дати. Залите за провеждането се обявяват в деня преди изпита. Кандидат-студентите задължително трябва да носят документ за самоличност и талона с входящия номер, получен при подаване на документите за кандидатстване. Могат да се приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити съгласно Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Завършено средно образование.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

- Заявление до Ректора по образец (попълва се на място при подаване на документи)
- Диплома за средно образование (ксерокопие и оригинал)
- Лична карта (ксерокопие и оригинал)
*При подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
- Документ за платена кандидатстудентска такса
*Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице в определените срокове на посочените адреси.


КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по състезателен бал. Балът за класиране се образува по шестобалната система като средноаритметична от следните три оценки:
- оценката по български език от дипломата за средно образование;
- оценка по избор от дипломата за средно образование (математика, география и икономика, история и цивилизация, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, икономика, информатика или чужд език);
- оценката от изпитния тест или матурата (за завършили след 2008 г.).


ДРУГИ

Във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани без възрастови ограничения.
Може да се кандидатства в различни специалности и форми на обучение. В заявлението те се подреждат в реда на предпочитание.


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

- Пакет документи за записване (закупува се на място)
- Четири снимки – формат 3.5/4.5 см
- Удостоверение от Районен психиатричен диспансер
- Документ за платена семестриална такса за първи семестър


ТАКСИ

Обучението във висшето училище е платено. Учебната такса се заплаща на две семестриални вноски. Таксите се заплащат петнадесет дена преди започване на семестъра по банковата сметка на училището. Първоначалната такса за обучение се внася преди записването по банковата сметка на ВУАРР.
*Банкова сметка: IBAN: BG95BUIN70011052012415, SWIFT BIC:BUINBGSF, „Алианц Банк България”АД, клон Велико Търново.