КОНСПЕКТ

за

КОНКУРСЕН ИЗПИТ ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

ПО „БИЗНЕС КУЛТУРА”

 учебна 2020/2021 година

 

1.      Географско положение на България

2.      Територия и граници на България

3.      Природно-географски области

4.      Демографски понятия

5.      Държавно устройство на България

6.      Административно-териториално деление на България

7.      Гранични пунктове

8.      Национално стопанство – структура, фактори, показатели

9.      Основни средновековни владетели на България

10.  България и ЕС

11.  Проблеми на устойчивото развитие – социални, икономически, екологични

12.  Особености на регионалното развитие

13.  Обща политика на ЕС

14.  Международни икономически организации

15.  Основни бизнес понятия

16.  Корпоративни цели

17.  Бизнес предприемачество

18.  Правни форми на бизнес организация на предприятието

19.  Валутен курс

20.  Бизнес мениджмънт

21.  Приходи и разходи

22.  Бизнес планиране

23.  Бизнес комуникации

24.  Финансови посредници

25.  Корпоративен данък

26.  Данък добавена стойност

27.  Процесите на глобализация - основни проблеми и предизвикателства

 

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1.      БАН, „География на България: Физическа и социално - икономическа география“, ФорКом, 2002

2.      Войкова А., И. Манчев, „Икономика за 10 клас“, изд. «Анубис, Булвест 2000“ , 2019

3.      Георгиев, Г.П. и Г. Кръстева, „Международни финанси“, Трето издание, Макрос, Пловдив, 2018 г.

4.      Делев П., Георги Бакалов, Петър Ангелов, Цветана Георгиева, Пламен Митев, Иван Илчев, Евгения Калинова, Искра Баева, „История на България“, Планета 3, 2012

5.      Лалева Ц., Милена Първанова, Николай Заров, „Икономика за 10 клас“, изд. Мартилен, 2018

6.      Нено Димов, Петър Стоянов, Христо Ганев, Емилия Лазарова, Люсила Цанкова, Борис Колев, „География и икономика“ за 9, 10 клас , изд. „Просвета“ гр. София, 2001

7.      Николова Мария, България. „Средновековна история 7. - 17. век“, издателство „Даниела Убенова“, 2019

8.      Николова Т., С. Гърневска, С. Ананиева и В. Ананиев, „Технологии и предприемачество за 7-ми клас“, изд. „Бит и техника“, гр. Варна 2018 г.

9.      Ракарова С. и Стефан Стефанов, „Принципи на макроикономиката“, Нов български университет, 2012

10.  Славейков П., „География на България. Природа, население, селища, стопанство, региони, Парадигма“, 2006

11.  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/doing-business-eu/setting-business-eu_bg

12.  https://europa.eu/euandme/passion/run-your-business_bg

13.  https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting-business/index_bg.htm

14.  https://europa.eu/youreurope/business/running-business/start-ups/starting-business/index_bg.htm

15.  http://tuj.asenevtsi.com/BisnesMod/BM03.htm

16.  www.tbmagazine.net/statia/definirane-na-ponyatieto-e-biznes.html

17.  www.arcfund.net/fileSrc.php?id=2530

18.  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders_bg

19.  http://istoria.bg

20.  https://schetovodstvo.dokumentite.com/art/kalkulirane-na-pylna-sebestoinost-po-tradicionniq-metod-za-kalkulaciq/88227

21.  https://www.investor.bg › dictionary

22.  www.smartest.bg