МАГИСТЪР

ПРИЕМ

Приемът на студенти за степен „магистър” е по документи.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ

Приемат се само студенти, завършили в акредитирани висши училища. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.


ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

- Заявление до Ректора по образец (попълва се на място при подаване на документи)
- Диплома за средно образование, за завършено висше образование (ОКС „Професионален бакалвър”, „Бакалавър” или „Магистър”) (ксерокопие и оригинал)
- в случай че предстои издаване на диплома: уверение или академична справка – оригинал с отразени среден успех от следването и успех от държавен изпит
- Лична карта (ксерокопие и оригинал)
*При подаване на документите оригиналът се сравнява с ксерокопието и се връща на кандидата.
- Документ за платена кандидатстудентска такса
*Документите се подават лично или от упълномощено от кандидат-студента лице в определените срокове на посочените адреси.


КЛАСИРАНЕ

Класирането се извършва по състезателен бал, който се формира като сумата от средния успех от следването и средния успех от държавния изпит (или защита на дипломна работа) от дипломата за висше образование, с която се кандидатства, се раздели на две. Кандидатите трябва да имат минимален успех „добър”, за да участват в класирането.


ДРУГИ

Във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите могат да кандидатстват български и чуждестранни граждани без възрастови ограничения.
Продължителност на обучението е два, три или четири семестъра според специалността на завършеното висше образование и на специалността в магистърската програма, за която се кандидатства.


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

- Пакет документи за записване (закупува се на място)
- Четири снимки – формат 3.5/4.5 см
- Документ за платена семестриална такса за първи семестър


ТАКСИ

Обучението във висшето училище е платено. Учебната такса се заплаща на две семестриални вноски. Таксите се заплащат петнадесет дена преди започване на семестъра по банковата сметка на училището. Първоначалната такса за обучение се внася преди записването по банковата сметка на ВУАРР.
*Банкова сметка: IBAN: BG95BUIN70011052012415, SWIFT BIC:BUINBGSF, „Алианц Банк България”АД, клон Велико Търново.