НАШАТА МИСИЯ

В образователния си процес, ВУАРР Филиал Велико Търново си поставя следните по-важни цели и задачи:

  • да осигурява качествен академичен продукт в степенното висше образование "бакалавър" и "магистър", както и продължаващото обучение през целия живот на български и чуждестранни граждани в областта на агробизнеса, развитието на селските райони, туризма, икономиката, управлението и администрацията;
  • да даде реален шанс на младите хора да спечелят конкуренцията на трудовия пазар чрез обучение, отговарящо на европейските академични стандарти;
  • в съвременната икономика на знанието да бъде образователно, научноизследователско и експертно средище за икономически и управленски науки, основаващо се на взаимовръзката между обучение, наука, академично сътрудничество и предприемчивост, съобразно индивидуалните желания на своите студенти и условията за пълноценна професионална реализация в пазарна среда, като възпитава у тях европейските ценности;
  • да осигури единство и непрекъснатост на процеса за реализация на кадрите:
  • да подготви висококвалифицирани специалисти с управленски умения, които са запознати с икономическите, историческите и културните традиции на регионите и са способни да реагират своевременно и ефективно на предизвикателствата на реалния сектор и да допринасят за подготовка и реализация на значими проекти за развитието на България и Европа.