Untitled Document
Специалност: АГРАРНА ИКОНОМИКА
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ
Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА
Бакалавър

Завършилите могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, финансовата и посредническата дейност на фирмите от отрасъл земеделие. Завършилите специалността "Аграрна икономика" имат необходимите знания и умения и могат успешно да се реализират като мениджъри във всички сфери на агробизнеса; консултанти в областта на агробизнеса; съдружници във фирми с участие на партньори от чужди страни; специалисти в земеделски служби и кредитни инспектори; застрахователи; разработка и управление на национални и международни проекти; ръководители на кооперации; счетоводители; собствен бизнес и др.