Untitled Document
Специалност: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма подготвя висококвалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене, със знания и умения, професионални навици и качества, характерни за съвременния експерт в областта на агробизнеса. Придобиват се способности за провеждане на ефективна агробизнес политика, адекватна на съвременните условия в съответствие с условията на протичащата глобализация на бизнеса. Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствен бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др.
Например:
- консултанти в сферата на агробизнеса;
- мениджъри на ферми, фирми в областта на хранително-вкусовата промишленост, фирми за доставка на суровини и материали за земеделски производители;
- банкови служители и застрахователни агенти в аграрния сектор;
- специалисти в правителствени и неправителствени организации, свързани със земеделието, хранително-вкусовата промишленост, развитието на селските райони и опазването на околната среда;
- държавни служители и служители в национални и международни организации в областта на регулирането на производството и дистрибуцията на земеделски суровини и храни.