Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МЕНИДЖЪР
Форми на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА
Бакалавър

Обучението включва дисциплини, разглеждащи общите принципи и методи на управление, пречупени през призмата на глобалните икономически процеси като цяло и конкретно за аграрния сектор. Акцентът е върху формиране на умения за бързина и адекватни реакции според променящата се среда и изграждане на навици за използване на съвременните управленски и информационни технологии в областта на агробизнеса. Управлението на агробизнеса обхваща дейностите и функциите, свързани с организацията и управлението на предприятията от аграрния сектор в условията на пазарното стопанство. Това са функции, отнасящи се до управлението на фирмите и организациите в цялостен аспект – производство, финанси, иновации, персонал и др. Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации в областта на агробизнеса, като например: - производствената сфера като мениджъри, икономисти на еднолични и дружествени агрофирми, арендни стопанства, земеделски кооперации и др.; - сферата на преработката на селскостопански продукти като и експерти по аграрен бизнес; - сферата на търговията със селскостопански стоки като маркетолози и брокери на земеделски и хранителни стоки; - обслужващата сфера като мениджъри на земеделски обслужващи предприятия; - правителствени, неправителствени, браншови и регионални организации и съюзи като експерти по управление на аграрния бизнес; - специализирани структури за администриране и контрол на програми на ЕС и др.; - областни и общински служби на МЗХ; - сферата на научната и консултантската дейност; - сферата на финансовото и банковото дело като експерти по аграрен бизнес и др.