Untitled Document
Специалност: ФИНАНСИ
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ
Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА
Бакалавър

Oбразователната цел на специалност “Финанси” е трайното осигуряване на квалифицирани специалисти и ръководни кадри, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици за всички звена на финансовата система в България и Европейския съюз. Обучението по специалността формира знания по въпросите на публичните и фирмените финанси, данъците и данъчната система, бюджета и бюджетната политика, организацията и управлението на банките и банковата система, валутните пазари и сделки, инвестициите, сделките с ценни книжа и др. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси и бизнес структури. Завършилите специалността „Финанси” намират успешна реализация във финансово-кредитните институти, финансово-брокерските къщи, малките и средни предприятия, фирми от различни отрасли и сфери на икономиката, финансовите отдели на институционалните инвеститори (застрахователните компании, пенсионните и здравноосигурителни фондове), митниците, данъчните подразделения, контролните органи, областните и общинските администрации.