Untitled Document
Специалност: ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ФИНАНСИ И БАНКОВО ДЕЛО
Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА
Магистър

Магистърската програма цели подготовката на високо квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене. Обучението по специалността формира знания по въпросите на практическият банков мениджмънт, модерните банкови услуги за банкиране и организация в условията на глобализация на банковата дейност. Усвояваните знания формират компетенции, ориентирани към управление на процеси, бизнес-структури и подчинен персонал в банковата сфера. Специалистите реално придобиват способности за провеждане на ефективна фискална и монетарна политика, адекватна на съвременните условия. Завършилите могат да работят в банковата система, публичната администрация, на капиталовите пазари и в застраховането; експерти във финансирането, социалното осигуряване, финансовия контрол и инвестирането; в държавни и международни финансови институции.