Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Успешно завършилите обучението в магистърската програма познават теорията и практиката на комуникациите и приложението на комуникационните и информационните технологии в управлението и администрацията. Завършилите могат да проектират, изграждат, организират и управляват информационните и комуникационните системи в организациите в условията на разнообразна и непрекъснато променяща се среда.Студентите придобиват компетентности по мениджмънт и умения за самостоятелно решаване на проблемни ситуации и използване на авангардни технологии в управлението на комуникационните системи, което им осигурява възможности за реализация във всички сфери на обществения и икономическия живот, където те намират приложение.