Untitled Document
Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ - НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма „Стопанско управление със специализация – Мениджмънт на националната сигурност” отговаря на обществената необходимост от високо подготвени специалисти, които да имат компетенции както в областта на стопанското управление, така и на различните аспекти на националната сигурност. Целта на обучението е да се подготвят експерти, притежаващи знания и умения да вземат управленски решения, да мислят творчески и стратегически и да са в състояние да управляват системата за национална сигурност в сложна вътрешна и външна среда.
Учебният план включва учебни дисциплини, които дават фундаментални знания за управлението на бизнес процесите и човешките ресурси в икономиката, а в специализиращия блок се разглеждат информационните, икономическите, социалните, научно-технологичните и др. аспекти на националната и международна сигурност, на институциите за управление на системите за национална, европейска, регионална и международна сигурност, за теориите на стратегическото ръководство, управление, командване и лидерство.