Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МЕНИДЖЪР
Форми на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА
Бакалавър

Завършилите получават: - знания в следните области: икономика и управление, техническо и програмно осигуряване, проектиране и използване на бизнес информационни системи, електронен бизнес, законодателство в сферата на електронното управление и електронната администрация; - умения за: моделиране на организационни процеси и данни, анализ на статистически данни, изготвяне на бизнес план, анализ на нуждите от използване на информационните технологии в бизнес процесите и организациите, използване на съвременните информационни технологии в бизнеса, внедряване и поддържане на програмни продукти в бизнес организациите, управление на информационните ресурси. Студентите, завършили специалността ще придобият квалификация мениджър и ще могат да се реализират във всички организации(държавни, частни, нестопански), в които се прилагат информационните технологии: държавната администрация, местната администрация, фирми, свързани с разработка и внедряване на софтуер, банковата сфера, митнически и данъчни институции, производствени фирми, търговски фирми и т.н.