Untitled Document
Специалност: МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО МЕНИДЖМЪНТ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Форми на обучение: РЕДОВНА И ЗАДОЧНА
Магистър

Целта на магистърската програма е да осигури комплексна и задълбочена подготовка на висококвалифицирани специалисти, отговарящи на международните стандарти за професионализъм в областта на УЧР. Основната задача на обучението е да предостави знания и да формира практически умения за управление на персонала в условията на глобална, динамична и силно конкурентна пазарна среда. Съдържанието на програмата е ориентирано към изграждане на компетенции във всички фундаментални аспекти на УЧР - механизми за проектиране на ефективни системи за УЧР и тяхното синхронизиране с бизнес стратегията на организацията; юридическа рамка на трудовите отношения (вкл. антидискриминационно законодателство); специфика на външния и вътрешен пазар на труда; съвременни методи за привличане, подбор и мобилизиране таланта на работната сила; принципи за изграждане на справедливи и мотивиращи системи за възнаграждение; използване на информационни системи, улесняващи дейността на специалистите; психологическа среда на УЧР и методи за нейното изследване; инструментариум на управленското консултиране. В допълнение професионалистите обогатяват своята специализация и с някои особено актуални аспекти, като УЧР в контекста на глобалното общоевропейско пространство, в междукултурна и в проектна среда. Усвоените знания и умения им позволяват да формират устойчивото конкурентно предимство на всеки тип организация чрез рационално оползотворяване и развитие потенциала на най-ценния й ресурс, а именно – човешкия.

Програмата има универсална приложимост и завършилите магистри могат успешно да се реализират във всички стопански и нестопански сектори като:

  • мениджъри по УЧР;
  • сътрудници в департаментите по УЧР;
  • специалисти в консултантски фирми и агенции;
  • мениджъри на всички нива в организационната йерархия;
  • ръководители на екипи;
  • преподаватели и обучители;
  • изследователи и т.н.