Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ И РАЗВИТИЕ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър


Завършилите успешно тази специалност демонстрират знания и умения за:
· Анализиране и идентифициране на тенденции в социалните процеси и явления;
· Организиране, ръководене и контролиране на различни видове административни услуги и дейности;
· Вземане на управленски решения;
· Документиране на процесите и резултатите от работата и контролиране на изпълнението;

Придобилите квалификацията Магистър по „Управление на общините“ с профил „Регионално планиране и развитие“ владеят методите на регионалния анализ и изследвания и са компетентни да:
· Диагностицират и оценяват регионалната система;
· Изготвят и обосновават стратегически регионални планове;
· Подготвят вземането на решения свързани с развитието на системи от различен териториален и йерархичен ранг;
· Програмират и проектират социално-икономическото развитие на местно, областно и централно ниво;
· Разработват политики и стратегии за развитие на национално, регионално и местно ниво.