Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Обучението по специалността цели придобиване на широка теоретична подготовка за извършване на пазарен анализ, планиране и управление на фирмената практика и извършване на научно-изследователска работа. Специалистите по управление на проекти получават специална подготовка да систематизират, анализират и използват възможностите за реализирането на проекти, финансирани от българското правителство и европейските фондове. Завършилите могат да работят като експерти и консултанти по разработване и управление на проекти; специалисти и ръководители на звена по управление на проекти на всички управленски равнища в различни институции и организации - институции и органи на държавно и общинско управление, банки, инвестиционни дружества и консултантски фирми, организации в публичния и частния сектор, неправителствени организации, висши училища, научно-изследователски институти и др.