Untitled Document
Специалност: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА РЕГИОНИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма е насочена към усвояване на умения за пазарен анализ, планиране и управление на регионалното развитие и маркетинговите дейности с цел най-пълното, своевременно и качествено обслужване на потребителите при максимална икономия на ресурси. Усвояването на знания в областта на маркетинга е съобразено със спецификите на публичния сектор, които се определят от наличието на стоки и услуги, както с пазарен, така и с нетърговски характер, и от липсата на конкуренция по отношение на някои услуги. Подготовката по маркетинг в публичния сектор е съобразена с квалификацията на публичните блага. Основните направления на усвояване на знания по магистърската програма са насочени към: спецификата на регионалните институции и администрация; мениджмънт на околната среда; регионално развитие и макроикономическа политика; мениджмънт на териториалното развитие; икономика на публичния сектор; управление на публичния сектор, публични услуги, видове маркетинг, съобразно квалификацията на публичните блага; социалния маркетиг в публичния сектор и други.