Untitled Document
Специалност: УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Ускореното социално-икономическо развитие на регионите поставя специфични изисквания към специалисти, които трябва да притежават общо теоретична и специална подготовка, както и практически знания и умения за ефективно управление и развитие на политики за икономическо и социално сближаване с оглед премахване на несъответствията между регионите в национален мащаб. Това изисква интердисциплинарен подход и комплексни техники на специалисти-експерти в широк спектър от икономически, социални, природни и политически направления. Обучението цели да подготви висококвалифицирани и конкурентоспособни управленски кадри и експерти, които на основата на придобити системни знания и умения да изграждат професионална кариера на активни лидери, способни да идентифицират комплексни регионални проблеми; да анализират, разработват и оценяват алтернативи и стратегии на развитие на селските райони; да разработват и реализират управленски планове и проекти според европейските регламенти и стандарти за регионално развитие; да провеждат регионалната политика на ЕС при отчитане на специфичните особености и интереси на селските райони в България. Завършилите могат да се реализират като мениджъри, експерти по съставяне, изпълнение, мониторинг и контрол на проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз; като специалисти в областта на развитието и управлението на селските райони в областни и общински администрации, изследователски институти и фирми, министерства и международни организации.