Untitled Document
Специалност: СЧЕТОВОДСТВО
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ
Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА
Бакалавър

Студентите от ОКС "бакалавър" по специалност "Счетоводство" придобиват теоретични и практически знания, умения и компетенции за разбиране на същността на счетоводството и счетоводната информация, за връзката им с основните функции на управлението на предприятието, за методите и техниките на създаване и използване на счетоводната информация, за нормативната уредба на счетоводството в България, както и за неговата организация в отчетно обособените структури.
Обучението има за цел да подготви висококвалифицирани кадри с основни познания и умения за:
• текущото счетоводно отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в предприятията;
• изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието, основан на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС;
• анализ на финансовото състояние на предприятията.
Знанията на студентите от тази специалност дават широки възможности и перспективи за професионална реализация в публичния и корпоративния сектори на икономиката на РБългария: търговски, производствени, бюджетни, банкови, застрахователни и пенсионносигурителни предприятия, както и предприятията осъществяващи счетоводна и одиторска дейност, органите на вътрешния контрол, Сметната палата, данъчна, митническа администрация и т.н.