Untitled Document
Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МЕНИДЖЪР
Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА
Бакалавър

Обучаемите придобиват знания и умения в петте главни функции на всяка система за управление: маркетинг, иновации, финанси, производство и персонал, осигурявани с изучаване на общообразователни, управленски, икономически и правни дисциплини. Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на изпълнителски и най-вече на ръководни длъжности, изискващи висше образование и професионална подготовка в областта на мениджмънта и маркетинга, включително управление на малки и средни предприятия и собствено бизнес-предприемачество, консултантски услуги и др., като напр.: мениджъри във всички производства; топ мениджъри; мениджъри по персонала; съдружници във фирми с участие на партньори от чужбина; административни мениджъри; маркетинг мениджъри; мениджъри по иновациите и др.