Untitled Document
Специалност: СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Професионално направление: АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Професионална квалификация: МАГИСТЪР ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ – УПРАВЛЕНИЕ НА АГРОБИЗНЕСА
Форми на обучение: ЗАДОЧНА
Магистър

Магистърската програма подготвя специалисти за професионална изява като ръководители, експерти, консултанти във всички звена на стопанската и нестопанската сфера, както и научни работници и специалисти по мениджмънт във висши училища, научно-изследователски институти, развойни звена и др. Завършилите ще могат да се реализират в държавни или частни предприятия, институти и организации от всички отрасли на индустрията на ръководни длъжности, като например:
Обучението в магистърската програма включва учебни курсове, които осигуряват фундаментална и широкопрофилна подготовка в областта на икономиката и управлението на фирмено, регионално и международно равнище, както и специализирани знания и умения, свързани с управлението на човешки, материални, финансови и информационни ресурси в аграрния бизнес, в т.ч. методи и стратегии в управлението, количествени методи за риск мениджмънт, фирмени стратегии и др. Избираемите учебни дисциплини дават възможност на студентите да изграждат специфични допълнителни знания относно основите на ЕС, особеностите на интеркултурната комуникация, електронни и административни услуги и управленско счетоводство, за функционирането на регионалните пазари и особеностите на международните търговски операции, банковия мениджмънт и др. Основният акцент в обучението се поставя върху активното участие на студентите в учебния процес, самостоятелната им работа, проучванията, анализите, писането на реферати и курсови работи. Стимулира се творческото и иновативно мислене, както и обоснованите многовариантни решения на поставените задачи.