Untitled Document
Специалност: ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА
Професионално направление: ИКОНОМИКА
Професионална квалификация: ИКОНОМИСТ
Форми на обучение: РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА
Бакалавър

Специалността разглежда общите принципи и методи на икономиката, пазарното стопанство, механизмите на държавно и пазарно регулиране, проблемите на безработицата и инфлацията, формите на конкуренцията и отражението им върху поведението на стопанските звена, факторите на производство и механизмите на тяхното ценообразуване, методиките за проучване на пазарите, данъчната и кредитната политика и т.н., както и подготовка за развитие на дейности в областта на туризма: екологичен, ловен и риболовен, културен, аграрен, селски и конгресен туризъм. Обучаемите придобиват знания и умения за работа в туристически обекти, туроператорски фирми, хотели, балнеоложки комплекси и др. Специалността е уникална и дава шанс на дипломираните специалисти да организират собствен бизнес в областта на атрактивни туристически услуги, предимно за чуждестранни гости. Завършилите ще могат да се реализират във всички сфери на туризма като икономисти, мениджъри, консултанти, собствен бизнес, съдружници във фирми и т.н., като напр.: - ръководни и експертни кадри във фирмите от туристическата индустрия – туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторатьорски и за допълнителни туристически услуги; - заемане на позиции в институционалното управление на туризма на национално, регионално и местно равнище и в неправителствени туристически организации; - консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти програми в сферата на туризма; - съдружници в туристически фирми с участие на партньори от чужбина; - специалисти по туризма в държавната и общинската администрация; - организатори на собствен туристически бизнес и др.