ФИЛИАЛ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Филиал Велико Търново е открит и приема студенти от лятото на 2002 г. Създаването му е отговор на реалните обществени потребности от висше аграрно образование в Северна България, където е разположена 2/3 от земеделската земя.

Обучението се осъществява от изключително добре подготвени професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от практиката. Студентите получават теоретична и практическа подготовка, като се гарантира международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Придобилите диплома във ВУАРР, получават възможността да заемат длъжности в съответствие с професионалната си подготовка и квалификация, както и да продължат обучението си в по-горна образователна степен в съответствие с нормативните актове. Филиал Велико Търново осъществява обучение в редовна, задочна и дистанционна форма, в зависимост от желанието и възможностите на студентите. Практическите стажове, за които ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ има сключени договори с икономически субекти у нас и чужбина са част от учебния процес и дават възможност за усъвършенстване и доразвиване на придобитите знания и умения.