Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

С Решение на Народното събрание от 06.07.2011 г. (обн. ДВ бр.54 от 15.07.2011 г.) Висше училище „Земеделски колеж” прерасна във Висше училище по агробизнес и развитие на регионите, което осъществява обучение в ОКС „Бакалавър” и ОКС „Магистър”.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е специализирано висше училище, което осъществява образователна, научна, приложна, консултантска, художественотворческа, спортна и други дейности, като поддържа високо качество чрез уникално съчетание на традиции и иновации.

Обучението се осъществява от изключително добре подготвени и международно признати професори, доценти и асистенти, както и от утвърдени експерти от практиката.

Студентите получават качествена теоретична и практическа подготовка с професионална насоченост според изучаваната специалност, като се гарантира международна сравнимост на получаваните знания и придобитите умения.

Практическите стажове, за които Висше училище по агробизнес и развитие на регионите има сключени договори с фирми и организации от страната и чужбина, са част от учебния процес и дават възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения и обмен на добри практики.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите e член на Алианса на университетите от Централна и Източна Европа.

Висше училище по агробизнес и развитие на регионите е сертифицирано по международния стандарт ISO 9001:2008 от Intertek.